Skip to Content

Deploy Rails app with Capistrano, Nginx and Puma

Posted on

Đây chỉ là note về cách deploy 1 Rails app, step by step, để lần sau mình làm đỡ quên =))

Có rất nhiều vấn đề phát sinh khi bạn deploy 1 application, có thể đến từ code bạn viết, hoặc từ hệ điều hành bạn cài, cũng có thể đến từ 1 bug của gem bạn sử dụng :v Notes dưới đây chỉ nêu ra 1 số bước cơ bản để bạn có thể nhìn thấy được TODO list cần làm khi deploy.

Sau khi làm xong các bước này, thử deploy thì cứ lỗi đâu đọc fix đấy thôi =))

Pre-requirements

 • Server Ubuntu
 • You can ssh to this server
 • Basic knowledge of unix

Config in code

 1. Add config in Gemfile
group :staging, :production do
 gem "capistrano", "3.9.1"
 gem "capistrano-bundler"
 gem "capistrano-rails", "~> 1.2"
 gem "capistrano-rvm"
 gem "capistrano3-puma"
end

And run bundle install

 1. Generate capistrano files If you are config for staging environment, just run cap install STAGES=staging

https://gist.github.com/ttuan/035247d0d6282be3f2af0bebd1229ff6

Ensure you write .env.sample file, with format: export DATABASE_USERNAME=xxx (với export ở đằng trước)

 1. Copy thư mục deploy_bin

[https://github.com/framgia/rails5_skeleton/tree/master/deploy_bin](https://github.com/framgia/rails5_skeleton/tree/master/deploy_bin]

Push code to test-deploy branch :D Để mình có thể deploy branch này để test trước, sau khi test xong sẽ merge nó vào develop.

Config server

1. Create user deploy

W: Bạn hoàn toàn có thể deploy bằng một user khác, không nhất thiết phải tạo user deploy. Tuy nhiên, mình nên follow theo nguyên tắc đầu tiên trong thiết kế hướng đối tượng: Single Responsibility Principle. Tạo 1 user deploy, để nó có thể:

Do one thing, and do it well

H: Just gg :v

# Create user deploy
sudo useradd --create-home -s /bin/bash deploy
sudo adduser deploy sudo
sudo passwd deploy

# Login to user deploy
sudo su - deploy

Add user deploy to group sudo :v Sau khi đã tạo user deploy, bạn dùng lệnh sudo su - deploy để login vào user deploy. Các bước tiếp theo sẽ được thực hiện từ console của user deploy.

2. Add ssh key of user deploy to Github project

W: Tại sao phải add ssh key lên mục deploy key của Github repo? T hoàn toàn có thể add ssh key của user deploy này vào mục ssh key của tài khoản cái nhân, thì trên server mình vẫn pull code về được bình thường. Nhưng chúng ta k nên làm thế, vì 2 lý do:

 • Trên server có thể pull mọi private repos của mình về :v (vì nó được gắn ssh key vào account chứ không phải deploy key của 1 repo)
 • Khi bạn chuyển dự án, đồng nghĩa với việc bạn bị remove ra khỏi Github dự án, thế là server sẽ không kéo được code về nữa :v

H:

# Generate ssh key
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"
eval "$(ssh-agent -s)"
ssh-add ~/.ssh/id_rsa
cp ~/.ssh/id_rsa.pub ~/.ssh/authorized_keys

Sau khi đã gengerate ssh key, bạn cần add public key của mình vào deploy key trên repo Github

Sau khi add xong, bạn hãy thử fetch project của mình về thư mục gốc:

cd
git clone git@github.com/user_name/private_repo.git

3. Install RVM, Ruby, MySQL

W: (yaoming) Tất nhiên, Rails project cần rvm và Ruby là đúng rồi. :v

H: Ở đây mình không viết cụ thể từng bước, bạn có thể follow theo guide ở Install Ruby On Rails on Ubuntu 16.04 Xenial Xerus | GoRails

Install rvm, ruby, mysql, còn Rails thì khỏi :v vì lát mình sẽ bundle ở trong project rồi.

4. Install Nginx

sudo apt-get install nginx
sudo service nginx start

Simple nginx config

upstream puma{
 server unix:/usr/local/rails_apps/repo_name/current/tmp/sockets/puma.sock;
}

server {
 listen 80;
 listen [::]:80 ipv6only=on;
 server_name subdomain.domain.com;
 root /usr/local/rails_apps/repo_name/current/public;
 client_max_body_size 4G;
 location / {
  try_files $uri @webapp;
 }
 location @webapp {
  proxy_redirect   off;
  proxy_set_header  Host       $host;
  proxy_set_header  X-Real-IP    $remote_addr;
  proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  proxy_set_header X-Forwarded-Ssl on; # Optional
  proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port;
  proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
  proxy_read_timeout 10000;
  proxy_pass http://puma;

 }

 #passenger_enabled on;
 #custom error page
 error_page 404 /404.html;
 location = /404.html {
   root /usr/local/rails_apps/repo_name/current/public;
 }
 error_page 500 /500.html;
 location = /500.html {
   root /usr/local/rails_apps/repo_name/current/public;
 }
 error_page 422 /422.html;
 location = /422.html {
   root /usr/local/rails_apps/repo_name/current/public;
 }
}

Deploy

 1. Create folder to store source code
sudo mkdir /usr/local/rails_apps
sudo chown deploy:deploy /usr/local/rails_apps
 1. Fetch code in branch test-deploy (first time)

 2. Add Environment and deploy script

cd
cp -r repo_name/deploy_bin ~/
cp repo_name/.env.example ~/.env
# After you edit .env file
source ~/.env

Add deploy_bin folder to file ~/.profile to run command deploy everywhere :v

 1. Deploy with command: localdeploy branch test-deploy

Other notes

comments powered by Disqus