Skip to Content

Ruby Quick Tips

Posted on

Mở đầu

Gần đây mình có config rubocop cho 1 dự án. Khi chạy rubocop thì nó thông báo rất nhiều cảnh báo (điều này cũng khó tránh vì code đã viết được 1 thời gian dài rồi). Tuy nhiên có một vài điều mình không hiểu tại sao Rubocop lại cảnh báo như thế. Viết như cũ thì có gì sai? Sau khi google thử, mình có tìm được 1 bài viết tổng hợp 1 số tips khá hay, mình đã chọn ra vài tips để giới thiệu với mọi người :D

Tips

1. Sử dụng !! (Double-bang) cho các giá trị boolean

# BAD
def revealed?
  revealed
end

Trong phần lớn các ngôn ngữ lập trình, bao gồm cả Ruby, dấu ! sẽ trả về giá trị đảo của toán hạng dưới dạng boolean. Nên khi bạn đặt 2 dấu ! cạnh nhau, nó sẽ convert giá trị thành 1 gía trị boolean.

# GOOD
def revealed?
  !!revealed
end

2. Tránh sử dụng Array.new với một giá trị mặc định

# BAD
@masked_word = Array.new(word.size, '_').join
# GOOD
@masked_word = "_" * word.size

Sử dụng Array.new với giá trị default khá là nguy hiểm vì mảng sẽ được fill với cùng 1 instance. Ví dụ:

arr = Array.new(3, "foo")
#=> ["foo", "foo", "foo"]
arr[0].replace("bar")
#=> "bar"
arr
#=> ["bar", "bar", "bar"]

3. Tránh sử dụng white !(not)

def play
  while !exceeded_max_guesses?
  	....
  end
end

Thay vì sử dụng white not, chúng ta có thể sử dụng until:

until exceeded_max_guesses?
  ....
end

hoặc có thể sử dụng positive case:

while has_remaining_guesses?
  ....
end

4. Sử dụng loop do thay vì white(true)

# BAD
def play
  get_guess
  while true
    ...
    ...
  end
end
# GOOD
def play
  get_guess
  loop do
    ...
    ...
  end
end

Vòng lặp loop do sẽ trông clean hơn khi làm việc với các external iterators. ví dụ:

# No loop do
my_iterator = (1..9).each
begin
  while(true)
  	puts my_iterator.next
  end
rescue StopIteration => e
  puts e
end
my_iterator = (1..9).each
loop do
  puts my_iterator.next
end

Khi dùng loop do, exception sẽ tự động được handle. Ngoài ra còn 1 lý do khác nữa đó là loop do cho phép chúng ta lặp giữa 2 collections cùng 1 lúc.

iterator = (1..9).each
iterator_two = (1..5).each

loop do
  puts iterator.next
  puts iterator_two.next
end

#=> 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6.

5. Tránh sử dụng before_action để set biến. Hãy dùng Memoized Finder

before_action filters được sử dụng để làm code trong controller DRY hơn. DRY là 1 concept rất đúng. nhưng đôi khi nó sẽ làm cho controller của bạn trở nên phức tạp hơn.

# NOT GOOD
before_action :set_contest

def index
	@entries = @contest.entries
end

private

def set_contest
  @contest = Contest.find(params[:contest_id])
end
# BETTER
def index
	@entries = contest.entries
end

private

def contest
  @_contest ||= Contest.find(params[:contest_id])
end

6. Symbol Garbage Collector là gì?

Ruby 2.2 giới thiệu 1 tính năng mới. Đó là Symbol garbage collector (GC). Tại sao nó lại là 1 tính năng lớn? Vì trước bản Ruby 2.2, symbol sẽ “sống” mãi :v

# Ruby 2.1
before = Symbol.all_symbols.size
100_000.times do |i|
 "toptaller_#{i}".to_sym
end
GC.start
after = Symbol.all_symbols.size
puts after - before
# => 100001

# Ruby 2.2
before = Symbol.all_symbols.size
100_000.times do |i|
 "toptaller#{i}".to_sym
end
GC.start
after = Symbol.all_symbols.size
puts after - before
# => 1

Bạn nên chú ý điều này khi maintain những dự án vẫn dùng ruby bản cũ, < 2.2

7. Làm thế nào để sử dụng Boolean Operators trên Non Boolean Values?

Chúng ta đều biêts tới ||= sẽ update biến với giá trị được trả của vế bên phải nếu biến chưa được define. Nhưng bạn có biết về &&=

Để hiểu rõ hơn, hãy xem ví dụ dưới đây:

str &&= str + "Talent" #=> nil
str = "Top"
str &&= str + "Talent" #=> "TopTalent"

Như bạn thấy trong ví dụ trên: str &&= str + "Talent" = str = str + "Talent" if str.

8. Giữ tất cả các biến constants ở 1 chỗ

Những dữ liệu mà không thay đổi trong suốt quá trình chạy application được gọi là constants. Chúng ta nên lưu trữ nó vào trong 1 file để dễ quản lý.

# File config/settings.rb

ADMIN_EMAIL = 'eqbal@toptalcom'
ADMIN_PASS  = 'my_awesome@pass'

9. In ra Data sau “END” block

Trong Ruby có 1 keyword khá hay là __END__. Nó được sử dụng để nói với parser để dừng lại việc executing source file. Nó thường được sử dụng để lưu code snippets hoặc notes về script bên trên.

Nội dung của file bên dưới chữ __END__ có thể được truy vấn với từ khoá DATA trong IO object.

DATA.each_line.map(&:chomp).each do |url|
  `open "#{url}"`
end

__END__
https://www.toptal.com/
www.toptal.com/ruby/tips-and-practices

Nếu nội dung là CSV:

require "csv"

CSV.parse(DATA, headers: true).each do |row|
 puts "#{row['Name']} => #{row['URL']}"
end

__END__
Id,Name,URL
1,Eqbal,https://www.toptal.com/resume/eqbal-quran
2,Diego,http://https://www.toptal.com/resume/diego-ballona

10. Tránh sử dụng rescue Exception => e

Đôi khi ta sẽ bắt gặp những đoạn code như:

def do_something!
 # ... do something ...
 success
rescue Exception => e
 failed e
end

Đây là 1 việc rất tệ. Exception là root của cây phả hệ exception trong Ruby. Tất cả các exception sẽ raise lên 1 subclass của Exception. Khi bạn rescuing Exception, nó có thể bắt:

SystemStackError
NoMemoryError
SecurityError
ScriptError
 NotImplementedError
 LoadError
  Gem::LoadError
 SyntaxError
SignalException
 Interrupt
SystemExit
 Gem::SystemExitException

Bạn có muốn rescue Exception trong những trường hợp như NoMemoryError? Nếu như bên trong rescue Exception là 1 thao tác gửi mail, bạn có muốn gửi mail tới người dùng trong trường hợp job fails?

Thay vào đó, hãy dùng rescue => e ~ rescue StandardError => e hoặc chỉ định rõ exception mà bạn muốn bắt.

def do_something!
 # ... do something ...
 success
rescue => e
 failed e
end

11. Sử dụng Splat Expander

Toán tử Splat, *, trong Ruby được dùng để làm đơn giản code hơn. Ví dụ

t,o,p,t,a,l = *(1..6) #=> [1, 2, 3, 4, 5, 6]
puts p #=> 3

hoặc có thể dụng cho 1 object:

Toptaller = Struct.new(:name, :tech)
toptaller = Toptaller.new("Eqbal", "Ruby")
name, tech = *toptaller
puts tech #=> Ruby

12. Tránh sử dụng nil

nil là 1 instance của NilClass và là 1 loại singleton đặc biệt của Ruby.

>> nil.class
=> NilClass
>> nil.singleton_class
=> NilClass

Vấn đề ở chỗ khi bạn sử dụng nil, nó có thể dẫn đến 1 số lỗi undefined method .... for nil:NilClass. Ví dụ:

class Toptaller
 attr_reader :name

 def self.find(id)
  return nil if id == ''
  new(id)
 end

 def initialize(name)
  @name = name
 end
end

Toptaller.find('Eqbal') #=> #<Toptaller:0x007fb6b3635f58 @name="Eqbal">
Toptaller.find('')   #=> nil
toptallers = ids.map {|id| Toptaller.find(id)}

toptallers.each {|top| puts top.name}
=> eqbal
=> NoMethodError: undefined method `name' for nil:NilClass

Trường hợp này chúng ta rất hay gặp :v Hãy dùng Null Object Pattern để giải quyết nó.

class Toptaller
 attr_reader :name

 def self.find(id)
  return nil if id == ''
  new(id)
 end

 def initialize(name)
  @name = name
 end

 def self.get_toptaller(name)
  case name
  when nil
   NilToptaller.new
  else
   Toptaller.find(name)
  end
 end
end

names = ["Eqbal", nil, "Diego"]

class NilToptaller
 def name
  "No name."
 end
end

toptallers = names.map {|n| Toptaller.get_toptaller(n).name}
["Eqbal", "No name.", "Diego"]

13. Sử dụng _ trong irb hoặc rails console

Đôi khi bạn gọi 1 câu truy vấn mà quên đặt tên biến cho nó, ví dụ:

User.find_by name: "user_name"

Bình thường thì mình sẽ bấm mũi tên lên, sau đó gõ Ctrl + A để về đầu dòng, đặt tên biến u = rồi enter. Tuy nhiên, trong ruby console và rails consle đã hỗ trợ sẵn dấu _ sẽ lưu lại giá trị trả về cuối cùng. bạn chỉ cần dùng _ để thao tác là được. (ở đây _ sẽ tương đương với việc gọi u)

Kết luận

Bài viết không mới, tuy nhiên mình vẫn hy vọng bạn sẽ tìm được 1 tip thú vị :v Thank you for reading :D

comments powered by Disqus