Skip to Content

Sử dụng gem swagger-block để tạo document cho Rails API app

Posted on

swagger

I. Tản mạn

Gần đây mình có làm 1 dự án API, và như bao dự án API khác, việc đầu tiên mình nghĩ tới sau khi setup xong base code là Document. Document chính là phương tiện chính để bên mobile có thể nhìn vào đó mà sử dụng API của mình.

Mình có google một số gem dùng để viết API cho Rails app. Gem được rate nhiều stars trên github nhất là apipie-rails với 1850 stars :v Trong dự án trước mình đã sử dụng thằng này rồi, nhưng gặp khá nhiều vấn đề với nó (và mình cũng không hiểu sao nó lại được nhiều stars vậy :v). Đó là:

 • Cú pháp viết dài dòng, không mạch lạc. Chủ yếu nội dung hiển thị ra là nằm trong phần description, phải viết bằng tay.
 • Khó để tái sử dụng lại code.
 • Khó để mở rộng: Khi có thay đổi, ví dụ khi ta muốn thêm 1 trường vào bảng user, ta sẽ phải chỉnh sửa hết các document có chứa thông tin user.

Do đã làm việc trước với apipie-rails rồi nên mình định sẽ đi tìm 1 giải pháp khác, thì có được gợi ý sử dụng Swagger UI. Đây là 1 nền tảng cho phép các team viết API có thể viết document cho api, bất kể là ngôn ngữ gì, chỉ cần bạn cung cấp cho nó 1 file .json là ok. Google thử khi áp dụng vào Rails project thì có 2 gems được đánh giá cao là: swagger-docs và gem swagger-block. Tuy nhiên, trong bài viết này mình sử dụng swagger-block vì nó support cho v2.0 của swagger specification.

II. Triển

Điều đầu tiên bạn cần phải chú ý đó là gem swagger-block nó không tự tạo doc cho bạn, nó chỉ có tác dụng tạo ra 1 file .json phù hợp với format của swagger-ui. Tức là chúng ta sẽ phải tạo ra 1 file json, sau đó dùng nó là đầu vào cho swagger-ui -> trang document.

1. Setup API server

Trước hết, chúng ta cần tạo 1 project mới:

$ rails new api_sample_app --api
$ cd api_sample_app
$ bin/rails g scaffold User name:string email:string
$ bin/rails db:migrate

Sau đó hãy thêm config cho CORS: (flow this link)

# config/application.rb
config.middleware.insert_before 0, Rack::Cors do
 allow do
  origins '*'
  resource '*', :headers => :any, :methods => [:get, :post, :options]
 end
end
# Gemfile
gem "swagger-blocks"

2. Setup Swagger Block

Để cho dễ theo dõi, mình sẽ đi theo các bước như trong hướng dẫn của gem swagger-block, sau đó sẽ đi dần tới các đoạn refactor.

2.1 Request in Swagger-Block

Code mỗi doc sẽ đi liền với 1 action/ controller.

class UsersController < ApplicationController
 include Swagger::Blocks

 swagger_path '/users/{id}' do

  # GET /users/:id
  operation :get do
   key :description, 'Find a user by ID'
   key :operationId, :find_user_by_id

   parameter name: :id do
    key :in, :path
    key :description, 'User ID'
    key :required, true
    key :type, :integer
    key :format, :int64
   end

   response 200 do
    key :description, 'User'
    schema do
     key :required, [:id, :name]
     property :id do
      key :type, :integer
      key :format, :int64
     end
     property :name do
      key :type, :string
     end
    end
   end
  end
 end

 def show
  # ...
 end

 # ...
end

Swagger Block cung cấp 1 method là: Swagger::Blocks.build_root_json có nhiệm vụ nhận vào các class chưa thông tin về API. ví dụ như:

Swagger::Blocks.build_root_json([User, UserController])

Do đó, chúng ta có thể config thành:

# routes.rb

namespace :api, format: "json" do
	namespace :v1 do
		get 'api-docs' , to: 'api_docs#index' unless Rails.env.production?
	end
end
# app/controllers/api_docs_controller.rb
class ApiDocsController < ApplicationController
 include Swagger::Blocks

 swagger_root do
  # define meta information such as API name and version
 end

 def index
  render json: Swagger::Blocks.build_root_json([User, UsersController])
 end
end

Tuy nhiên, tới đây chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy 1 vấn đề. Đó là controller sẽ phình to rất nhanh nếu như đặt doc ở đó. Thêm nữa, nhiệm vụ của controller cũng không phải là nơi xử lý doc này. Cách tốt nhất là cứ nên tách nó ra thành các module đúng không.

Trước hết, bạn có thể tạo 1 thư mục app/controllers/concerns/swagger/ để lưu trữ các file liên quan tới request của swagger.

# app/controllers/concerns/swagger/users_api.rb

module Swagger :: UsersApi
 extend ActiveSupport :: Concern
 include Swagger :: Blocks

 included do
  swagger_path '/users/{id}' do
   parameter :user_id do
    key :name, :id
   end

   operation :get do
    key :description, 'Finds the specified user'
    key :operationId, :find_user_by_id

    response 200 do
     key :description, 'User specified by its ID'
     schema do
      key :'$ref', :UserOutput
     end
    end
   end
   # ...

  end
 end
end

Sau đó include nó vào trong controller:

# app/controllers/users_controller.rb

class UsersController < ApplicationControllers
 include Swagger::UsersApi

 # ...
end

2.2 Response and Parameters

Response và parameters sẽ rất hay bị trùng trong các API. Ví dụ: API login xong, bạn sẽ phải trả về thông tin User. Trong API show/edit thông tin user, bạn cũng sẽ phải trả về thông tin User, … Chúng ta sẽ phải tìm cách để sao cho có thể tái sử dụng code.

Trong SwaggerUI, chúng ta có thể sử dụng $ref để gọi tới 1 schema đã được định nghĩa sẵn. Hình dung nó như 1 cái link để trỏ tới 1 Schema JSON khác.

# app/models/concerns/swagger/user_schema.rb

module Swagger::UserSchema
 extend ActiveSupport::Concern
 include Swagger::Blocks

 included do
  swagger_schema :User do
   key :required, [:name, :email]
   property :name do
    key :type, :string
   end
   property :email do
    key :type, :string
   end
  end
 end
end

Ở đây mình đã định nghĩa ra 1 user_schema, bao gồm 2 key là nameemail. Schema User này sẽ được dùng ở những API yêu cầu trả về thông tin của User.

Sau đó, bạn cần include nó vào trong model user.rb

# app/models/user.rb

class User < ApplicationRecord
 include Swagger::UserSchema
end

1 schema cũng rất hay cần dùng chung đó là ErrorSchema, sẽ được dùng khi API trả về thông tin lỗi. (Do không authenticate được user/ hoặc không tạo được record.)

# app/models/concerns/swagger/error_schema.rb

module Swagger::ErrorSchema
 extend ActiveSupport::Concern
 include Swagger::Blocks

 included do
  swagger_schema :ErrorOutput do
   key :required, [:errors]
   property :errors do
    key :type, :array
    items do
     key :type, :string
    end
   end
  end
 end
end

Sau khi đã có các schema này rồi, chúng ta có thể tạo 1 file common_response với nội dung:

module Swagger::ErrorResponses
 module NotFoundError
  def self.extended(base)
   base.response 404 do
    key :description, 'Resource not found'
    schema do
     key :'$ref', :ErrorOutput
    end
   end
  end
 end

 # ...
end

Tới đây là xong phần response. Chúng ta sẽ chuyển qua phần tổ chức code cho parameter.

Sẽ có nhiều API có chung parameter. Ví dụ như phần lớn các API đều cần sử dụng 1 param token đểu authenticate người dùng. Hoặc API update user và API lấy thông tin user sẽ có chung param user_id. Chúng ta cần phải định nghĩa riêng 1 chỗ cho các parameter này.

# app/controllers/concerns/swagger/parameters.rb

module Swagger::Parameters
 def self.extended(base)
  base.parameter :user_id do
   key :in, :path
   key :description, 'User ID'
   key :required, true
   key :type, :integer
   key :format, :int64
  end
 end
end

sau đó extend file này vào trong swagger root:

# app/controllers/concerns/swagger/sample_app_root.rb

module Swagger::SampleAppRoot
 extend ActiveSupport::Concern
 include Swagger::Blocks

 included do
  swagger_root do
   # ...

   extend Swagger::Parameters
  end
 end
end

Tới đây, phần lớn những gì có thể tách ra để dùng chung của chúng ta đã xong. Việc còn lại chỉ là chỉnh sửa lại file users_api.rb sao cho sạch đẹp thôi :v

# app/controllers/concerns/swagger/users_api.rb

module Swagger :: UsersApi
 extend ActiveSupport :: Concern
 include Swagger :: Blocks

 included do
  include Swagger::ErrorSchema

  swagger_path '/ users / {id}' do
   operation :get do
    key :description, 'Returns the specified user'
    key :operationId, :find_user_by_id

    parameters : user_id # Include parameters defined by root

    response 200 do
     key :description, 'User specified by its ID'
     schema do
      key :'$ref', :User
     end
    end

    # Captures the error response which is separately defined
    Extend Swagger :: ErrorResponses :: NotFoundError
   End
  End
 End
End

Vậy là mọi việc đã xong, cấu trúc của swagger của chúng ta sẽ có dạng:

app/controllers
├── api_docs_controller.rb
├── application_controller.rb
├── concerns
│  └── swagger
│    ├── api_docs.rb
│    ├── error_responses.rb
│    ├── parameters.rb
│    └── users_api.rb
└── users_controller.rb

app/models
├── application_record.rb
├── concerns
│  └── swagger
│    ├── error_schema.rb
│    └── user_schema.rb
└── user.rb

Bây giờ thưởng thức thành quả thôi:

$ bin/rails s
$ curl http://localhost:3000/api-docs.json | jq .

Response trả về sẽ là 1 thông tin dạng json, như ở đây.

3. Setup Swagger UI

Như vậy là chúng ta đã có 1 file json chứa đầy đủ thông tin rồi. Nhiệm vụ bây giờ chỉ còn là làm thế nào để show nó ra cho bên mobile có thể xem một cách dễ dàng được.

Google 1 hồi thì mình có thấy gem swagger_ui_engine. Gem này nhận vào 1 thông tin json (có thể là file, cũng có thể là ở dạng raw response)

Cách config cũng khá đơn giản:

gem 'swagger_ui_engine'

Sau khi bundle install thì bạn mount nó trong file config/routes.rb

mount SwaggerUiEngine::Engine, at: "/api_docs"

Bạn có thể tham khảo trong README của gem này, ở đây mình chỉ config tới đường dẫn sẽ render ra thông tin dạng json như sau:

# config/initialize/swagger_ui_engine.rb

if Rails.env.development? || Rails.env.staging?
 SwaggerUiEngine.configure do |config|
  config.swagger_url = {
   v1: "/api/v1/api_doc"
  }

  config.validator_enabled = true
  config.json_editor = true
  config.request_headers = true
 end
end

Done. Tới đây bạn có thể restart lại server, truy cập vào đường link: /api_docs, bạn sẽ thấy được thành quả của mình:

sample app

Kết luận

swagger-block là một công cụ khá hay để bạn có thể dễ dàng tạo ra 1 trang doc ok trong một khoảng thời gian ngắn. Riêng cá nhân mình đánh giá:

Ưu điểm

 • Dễ tái sử dụng code, các code được tách ra thành các phần riêng biệt.
 • Giao diện khá bắt mắt, có thể thấy luôn được input, output
 • Bên phía client có thể gọi request ở ngay trên trang doc của mình, không cần dùng qua 1 restclient nào cả(vd Postman/ curl, …)

Nhược điểm

 • Debug khá khó. Mỗi lần debug sẽ khá khó để dò ra lỗi, log cũng không có thông tin gì nhiều -> phải dựa vào kinh nghiệm debug của từng người :v

Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể tạo một trang doc đẹp mắt khi làm dự án API. Good luck ;)

comments powered by Disqus