Skip to Content

env.example file

Posted on

Khi deploy app, ta nên tạo 1 file env.sample để người deploy sau có thể nắm được các biến môi trường cần thiết, hoặc format của những biến môi trường đó.

comments powered by Disqus