Skip to Content

Auto DDOS with hulk.py

Posted on

Trong giới bảo mật có truyền tay nhau 1 đoạn code có thể auto ddos vào 1 site nào đó. Tên nó là hulk.py.

Muốn test thử khả năng, chỉ cần down file đó về và chạy thử: python hulk.py <tên site>

comments powered by Disqus