Skip to Content

3 ActiveRecord Mistakes that slow down Rails App

Posted on

1. Mở đầu

Mình đã code Ruby on Rails khá lâu, tuy nhiên có nhiều điều mình vẫn chưa thực sự hiểu, ví dụ như ActiveRecord execute SQL query như thế nào? Và mình tin rằng cũng còn khá nhiều lập trình viên khác cũng không để ý tới điều này. Trong bài viết dưới dây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về ActiveRecord qua một số trường hợp hay gặp: Sử dụng sai method count, sử dụng where để lấy subsets, và sử dụng present?. Bạn có thể tạo ra lỗi N+1s queries nếu sử dụng sai 3 methods này đấy ;)

ActiveRecord thực sự rất tốt. Tuy nhiên, nó khá trừu tượng, nó tách chúng ta ra khỏi SQL queries. Do đó, nếu bạn không thực sự hiểu cách ActiveRecord hoạt động, có thể nó sẽ dẫn đến việc chạy 1 số câu SQL không cần thiết.

Một trong những lỗi hay gặp nhất là việc sử dụng những câu SQL không cần thiết (đã lấy ra records 1 lần rồi nhưng lần sau lại gọi lại để lấy tiếp). Thông thường thì các câu SQL này sẽ xuất hiện nhiều trong controller và trong các partial view.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách implement, cách sử dụng của 3 methods - những methods có thể dẫn đến gọi các câu query không cần thiết trong Rails app: count, wherepresent?

2. 3 Mistakes

2.1 Rule of thumb

Vậy, làm sao để chúng ta biết 1 câu query là không cần thiết?

Mình thường dựa vào 1 rule để cân nhắc xem query đó có cần thiết hay không. Ý tưởng là: 1 action trong Rails controller chỉ NÊN execute 1 SQL query cho mỗi table. Nếu bạn thấy nhiều hơn 1 SQL query/ table, bạn có thể tìm cách để giảm 1,2 queries. Số lượng các queries trên mỗi bảng được show rất rõ ràng trên NewRelic, ví dụ:

Một rule khác đó là: Các câu queries NÊN được execute trong nửa đầu của controller action’s response, không nên gọi queries trong partial view. Các câu query được gọi ở trong view rất dễ dẫn đến N + 1s. Nếu trên development logs, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những đoạn log như:

User Load (0.6ms) SELECT "users".* FROM "users" WHERE "users"."id" = $1 LIMIT 1 [["id", 2]]
Rendered posts/_post.html.erb (23.2ms)
User Load (0.3ms) SELECT "users".* FROM "users" WHERE "users"."id" = $1 LIMIT 1 [["id", 3]]
Rendered posts/_post.html.erb (15.1ms)

Hãy chú ý preload data trước khi in ra view. Đó là 1 số rule chúng ta nên chú ý. Còn bây giờ, hãy xem thử 3 methods: count, wherepresent? để xem lý do tại sao chúng hay dẫn tới các câu SQL k cần thiết nhé.

2.2 count

.count sẽ luôn execute lệnh COUNT trong SQL mỗi khi bạn gọi.

Điều này có lẽ cũng có khá nhiều người biết, vì mình thấy có nhiều article nói tới điều này khi so sánh count với lengthsize. Hãy luôn nhớ 1 điều là: Chỉ sử dụng count nếu bạn muốn execute SQL COUNT ngay lúc đó.

Thông thường, chúng ta dùng count 1 association, sau đó sẽ sử dụng lại ở trong view. Điều này sẽ dẫn tới việc thừa 1 lần count. Ví dụ:

# _messages.html.erb
# Assume @messages = user.messages.unread, or something like that

<h2>Unread Messages: <%= @messages.count %></h2>

<% @messages.each do |message| %>
blah blah blah
<% end %>

Ở đây sẽ execute 2 commands, COUNTSELECT. COUNT được execute bởi lệnh @messages.count, còn @messages.each sẽ execute SELECT để load tất cả message. Nếu chúng ta thay đổi thứ tự code trong partial và thay đổi count thành size thì sẽ loại bỏ được COUNT query và giữ lại SELECT:

<% @messages.each do |message| %>
blah blah blah
<% end %>

<h2>Unread Messages: <%= @messages.size %></h2>

Có điều này là do method size được định nghĩa như sau: source

# File activerecord/lib/active_record/relation.rb, line 210
def size
 loaded? ? @records.length : count(:all)
end

Nếu relation đã được load, chúng ta sẽ gọi length (1 method của Ruby để lấy ra size của 1 mảng), còn nếu ActiveRecord::Relation chưa được load, chúng ta sẽ gọi lệnh COUNT.

Đây là cách count implemented :

def count(column_name = nil)
 if block_given?
  # ...
  return super()
 end

 calculate(:count, column_name)
end

và đây là cách calculate implementation. Nó không được cache hay lưu trữ gì, chỉ đơn giản là execute SQL calculation mỗi khi được gọi. Tuy nhiên, như ở trong ví dụ trên kia, chúng ta move phần tính @messages.size xuống bên dưới đoạn chạy each, như thế khi chạy vòng each, @messages đã được load, và chúng ta có thể chạy lệnh size để lấy ra. Tuy nhiên, nếu chúng ta vẫn muốn in ra size trước khi chạy each thì sao? Hãy dùng load method.

<h2>Unread Messages: <%= @messages.load.size %></h2>

<% @messages.each do |message| %>
blah blah blah
<% end %>

load sẽ thực hiện load luôn messages, thay vì load lazy. Nó zẽ trả về 1 ActiveRecord::Relation. Do đó, khi .size được gọi, @messages đã được load sẵn, k cần 1 query để tính size nữa.

Vậy, nếu chúng ta sử dụng messages.load.count thì câu lệnh .count có bị tính ra 1 câu query khác không? Câu trả lời là có. Vậy khi nào thì câu query .count mới bị ignore? Chỉ khi result được cached bởi ActiveRecord::QueryCache, khi có 2 câu SQL giống hệt nhau được gọi:

<h2>Unread Messages: <%= @messages.count %></h2>

... lots of other view code, then later:

<h2>Unread Messages: <%= @messages.count %></h2>

Theo quan điểm của mình, tốt nhất hãy dùng .size thay thế cho .count ở mọi chỗ. Bạn chỉ nên dùng count khi chúng ta không thực sự load hết tất cả các record của 1 associatión mà ta đang tính count. Ví dụ:

Trong “version” list, view đã in ra số count để lấy tổng số releases của 1 gem.

<% if show_all_versions_link?(@rubygem) %>
 <%= link_to t('.show_all_versions', :count => @rubygem.versions.count), rubygem_versions_url(@rubygem), :class => "gem__see-all-versions t-link--gray t-link--has-arrow" %>
<% end %>

Trong view này, nó không load tất cả versions của 1 @rubygem, nó chỉ lấy ra 5 hoặc versions gần nhất. Nên nếu ta gọi count ở đây sẽ là hợp lý nhất (mặc dù dùng .size cũng sẽ execute điều tương tự).

2.3 where

Giả sử chúng ta có 1 đoạn code như sau, trong file _post.html.ẻb

<% @posts.each do |post| %>
 <%= post.content %>
 <%= render partial: :comment, collection: post.active_comments %>
<% end %>

và trong file post.rb

class Post < ActiveRecord::Base
 def active_comments
  comments.where(soft_deleted: false)
 end
end

Nếu bạn nói: Việc này sẽ dẫn tới SQL query bị execute mỗi khi render ra post partial. Bạn đã đúng. where luôn luôn dẫn tới việc gọi query. Vậy nếu chúng ta gọi includes hoặc sử dụng preloading methods khác trong controller thì sao? bạn cũng k thể loại bỏ được việc where execute a query.

Điều này cũng xảy ra khi bạn gọi scopes, vd trong model Comment, ta viết:

class Comment < ActiveRecord::Base
 belongs_to :post

 scope :active, -> { where(soft_deleted: false) }
end

Do đó, chúng ta có 2 rules: Không gọi scopes trong associations khi chúng ta render collectionsKhông dùng query method (vd where) trong instance methods của 1 ActiveRecord::Base class

Gọi scopes trong 1 associations khiến chúng ta không thể preload được result. Trong ví dụ bên trên, chúng ta có thể preload comments của 1 post, nhưng chúng ta khôgn thể preload active comments của 1 post được. Do đó, chúng ta phải quay lại db, execute new queries cho mỗi phần tử của collection.

Vậy làm thế nào để fix N+1 cho render collection? Cách tốt nhất mà mình tìm được là ở trong bài viết này. ý tưởng là chúng ta sẽ tạo ra 1 association mới, nơi chúng ta có thể preload.

class Post
 has_many :comments
 has_many :active_comments, -> { active }, class_name: "Comment"
end

class Comment
 belongs_to :post
 scope :active, -> { where(soft_deleted: false) }
end

class PostsController
 def index
  @posts = Post.includes(:active_comments)
 end
end

View ở đây không cần thay đổi gì, nhưng bây giờ nó sẽ chỉ execute 2 SQL queries, 1 query load trong bảng Post và 1 trong bảng Comment.

<% @posts.each do |post| %>
 <%= post.content %>
 <%= render partial: :comment, collection: post.active_comments %>
<% end %>

Chúng ta nên tránh sử dụng những methods nào trong ActiveRecord model instance methods? Có khá nhiều: QueryMethods, FinderMethods, Calculations. Nếu chúng ta sử dụng 1 trong những method này ở trong instance class, chúng sẽ luôn gọi SQL query, ngay cả khi chúng ta đã preloading. Vì thế, hãy luôn cẩn thận, chú ý development log để phát hiện sớm các trường hợp N + 1 này.

2.4 any?, exist? and present?

Chúng ta hãy cùng xem qua 1 ví dụ sau:

class DocComment < ActiveRecord::Base
 belongs_to :doc_method, counter_cache: true

 # ... things removed for clarity...

 def doc_method?
  doc_method_id.present?
 end
end

Tại sao ta dùng present? ở đây? Mục đích chỉ là để check xem DocComment object có thuộc 1 doc_method nào không. Nó sẽ chuyển giá trị của doc_method_id từ nil hoặc 1 Integer thành true hoặc false.

class Object
 def present?
  !blank?
 end
end

blank? tương đương với câu hỏi: Liệu object này là truthy hay falsey? Mảng và hash rỗng là truthy nhưng nó blank, 1 string rỗng cũng là blank. Trong bí dụ bên trên, doc_method_id sẽ chỉ có 2 loại giá trí là nilInteger, điều đó có nghĩa là: present? ở đây tương đương với !!.

def doc_method?
 !!doc_method_id
 # same as doc_method_id.present?
end

Ví dụ bạn muốn biết nếu 1 ActiveRecord::Relation có records nào hay không, bạn có thể sử dụng any?/present?/exits? hoặc dùng: none?/blank?/emtpy?. Liệu bạn có chắc là k xảy ra vấn đề gì hay không?

Giả sử chúng ta có đoạn code này:

- if @comments.any?
 h2 Comments on this Post
 - @comments.each do |comment|

Có bao nhiêu SQL query được execute trong đoạn code trên? => 2. Một câu sẽ được gọi bởi @comments.any? (SELECT 1 AS one FROM … LIMIT 1), và 1 câu @comments.each sẽ load toàn bộ relation comments (SELECT “comments”.* FROM “comments” WHERE …).

Vậy nếu ta viết thế này thì sao:

- unless @comments.empty?
 h2 Comments on this Post
 - @comments.each do |comment|

Nếu viết thế này, sẽ chỉ có 1 câu query được load: @comment.empty? sẽ load cả relation bằng câu: SELECT "comments".* FROM "comments" WHERE ..... Vậy nếu viết thế này:

- if @comments.exists?
 This post has
 = @comments.size
 comments
- if @comments.exists?
 h2 Comments on this Post
 - @comments.each do |comment|

Sẽ có 4 queries. exits? không có tính năng cache và nó k load relation. exists? ở đây sẽ triggers câu: SELECT 1 ..., .size sẽ triggers câu lệnh COUNT vì relation không được cache. và lệnh exits? sẽ trigger 1 câu lệnh SELECT khác: SELECT 1 .... Cuối cùng, @comments load hết relation để chạy cho vòng each. Trong khi đó, chúng ta hoàn toàn có thể chỉ cần dùng 1 query cho đoạn code này:

- if @comments.load.any?
 This post has
 = @comments.size
 comments
- if @comments.any?
 h2 Comments on this Post
 - @comments.each do |comment|

Chúng ta hãy check qua 1 số actions, tùy thuộc vào version của Rails:

 • Trong Rails 5.1:
method SQL generated memoized? implementation Runs query if loaded?
present? SELECT “users”.* FROM “users” yes (load) Object (!blank?) no
blank? SELECT “users”.* FROM “users” yes (load) load; blank? no
any? SELECT,1 AS one FROM “users” LIMIT 1 no unless loaded !empty? no
empty? SELECT,1 AS one FROM “users” LIMIT 1 no unless loaded exists? if !loaded? no
none? SELECT,1 AS one FROM “users” LIMIT 1 no unless loaded empty? no
exists? SELECT,1 AS one FROM “users” LIMIT 1 no ActiveRecord::Calculations yes
 • Trong Rails 5.0:
method SQL generated memoized? implementation Runs query if loaded?
present? SELECT “users”.* FROM “users” yes (load) Object (!blank?) no
blank? SELECT “users”.* FROM “users” yes (load) load; blank? no
any? SELECT COUNT(*) FROM “users” no unless loaded !empty? no
empty? SELECT COUNT(*) FROM “users” no unless loaded count(:all) > 0 no
none? SELECT COUNT(*) FROM “users” no unless loaded empty? no
exists? SELECT,1 AS one FROM “users” LIMIT 1 no ActiveRecord::Calculations yes
 • Trong Rails 4.2:
method SQL generated memoized? implementation Runs query if loaded?
present? SELECT “users”.* FROM “users” yes Object (!blank?) no
blank? SELECT “users”.* FROM “users” yes to_a.blank? no
any? SELECT COUNT(*) FROM “users” no unless loaded !empty? no
empty? SELECT COUNT(*) FROM “users” no unless loaded count(:all) > 0 no
none? SELECT “users”.* FROM “users” yes (load called) Array no
exists? SELECT,1 AS one FROM “users” LIMIT 1 no ActiveRecord::Calculations yes

any?, empty?, none? làm chúng ta nhớ tới việc implementation của size - Nếu records đã được loaded?, ta sẽ sử dụng các method basic của Array, nếu chúng chưa được load, hãy sử dụng SQL query. exists? không có caching hay memoization, nó chỉ là ActiveRecord::Calculatión, nên sử dụng nó cũng sẽ tùy vào hoàn cảnh, nó sẽ tệ hơn việc dùng present? trong 1 vài case.

Có 6 predicate methods, chúng được implement khác nhau, có performace khác nhau, tùy thuộc vào bản Rails chúng ta sử dụng. Nên hay cân nhắc:

 • Không nên sử dung present?blank? nếu ActiveRecord::Relation không được sử dụng toàn bộ sau khi chúng ta gọi 1 trong 2 methods này. Ví dụ: @my_relation.present?, @my_relation.first(3).each.
 • any?, none?, empty? nên được thay thế cho present?, blank? trừ khi bạn chỉ lấy 1 phần của ActiveRecord::Relation sử dụng: first hoặc last. Chúng sẽ sinh ra 1 câu query SQL check nếu bạn dùng entire relation. Hãy thay: @users.any?; @users.each thành @users.present?; @users.each hoặc @users.load.any?; @users.each, hoặc @users.any?; @users.first(3).each is fine.
 • exists? giống như count, nó không được memorized, và luoon chạy 1 câu SQL query. Không nên sử dụng nó, chúng ta nên thay bằng present? hoặc blank?

2.5 App Checklist

Sau khi đã đọc bài phân tích bên trên, chúng ta hãy cùng tổng hợp lại 1 vài lưu ý: + Xem lại những chỗ đang dùng present?, none?, any?, blank?, empty? cho ActiveRecord::Relations. Khi relations trả về records, bạn muốn in ra thông tin của những records đó sau này, hãy add thêm method load khi gọi, vd: @my_relation.load.any? + Hãy cẩn thận khi dùng exist?, nó luôn luôn execute SQL query. Chỉ dùng khi thích hợp (vd chỉ muốn check có hay k, và không sử dụng kết quả của query). thay vào đó, hãy cân nhắc dùng present? hoặc các methods có dùng empty? + Cẩn thận với việc sử dụng where trong instance methods đối với ActiveRecord objects. Chúng có thể break preloading và thường dẫn đến N+1s khi render collections. + count luôn execute SQL query, hãy cân nhắc sử dụng size để thay thế.

Kết luận

Khi Rails app được mở rộng và phức tạp hơn hoặc số lượng người dùng tăng lên, các câu SQL không cần thiết sẽ trở thành “gánh nặng” khi render/ load 1 trang, ảnh hưởng trực tiếp đên app performance. Hãy để ý tới từng chi tiết nhỏ nhất để cải thiện kĩ năng lập trình của mình.

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích cho bạn khi bạn refactor/ code Rails app của mình.

Reference: 3 ActiveRecord Mistakes That Slow Down Rails Apps: Count, Where and Present

comments powered by Disqus