Skip to Content

Vim - Search and Replace in project

Posted on

Tản mạn

Trong quá trình làm dự án, thật sự là rất ít khi mình thấy cần phải Search & Replace trong cả dự án =)) Nên bình thường các tác vụ thao tác với Search & Replace thì mình đều không nhớ :shame: =)) Mặc dù trước mình đã từng viết 1 bài về tính năng này rồi Vim Searching

Dạo này mình đang làm 1 dự án maintain, cần chỉnh sửa lại code cũ. Thế nên hnay mới có cơ hội dùng thằng Search & Replace này :v

Search and Replace

  1. Trong Vim, Search & Replace được hiểu là 2 tác vụ khác nhau.
  2. Search: :Ag pattern (Mình dùng Ag để search, mọi người có thể dùng luôn :grep)
  3. Replace: Trong quickfix windows, sử dụng :cdo để replace & update: :cdo s/old/new/g | update
comments powered by Disqus